Personsuppgiftspolicy

Tack för att ni vill vara en del av Herbox! Som ett led i vår verksamhet behandlar vi era personuppgifter. Vi har därför tagit fram denna Personuppgiftspolicy (“Policyn”) som beskriver vår behandling av era uppgifter. Er integritet är viktig för oss och vi är måna om att vara transparenta med vilka uppgifter vi behandlar och varför.

Om denna Policy

I följande Policy beskrivs hur Herbox AB, org. nr. 559320–7037, (”Herbox”) tar ansvar för att behandla era personliga uppgifter i enlighet med gällande data skyddsförordning och EU-rättslig lagstiftning såsom EU 2016/679 (“GDPR”). Policyn utgör bindande avtalsunderlag mellan er som nyttjare av Herbox tjänster från och med tiden för er avgivna accept i förhållande till Erbjudandet, eller i den mån ni nyttjar vår hemsida (www.herbox.se) (“Webbplatsen”), under tiden för sådant nyttjande.

Nedan förklarar vi de åtgärder vi vidtar i syfte att värna om er som användare, hur vi samlar in och använder er personliga information samt hur ni kan ändra, begära ut eller ta bort informationen.

Vill ni istället läsa de allmänna villkoren för er användning av Tjänster klicka här. Behandlingen av era Personuppgifter.

Hur vi samlar in personuppgifter, samt i vilken omfattning, beror på i vilket syfte/i vilken egenskap ni nyttjar våra tjänster. De respektive kategorierna som behandlas under följande rubriker är:
●  Oregistrerade kunder som besöker hemsidan.
●  Kund som fyller i formulär eller genomför köp.
● Företagskunder.
● Övrig datainsamling.

För er som besöker vår WebbplatsVi, samt våra tjänsteleverantörer, använder cookies och andra verktyg för att automatiskt samla in anonymiserad information om er när ni använder Webbplatsen. För mer information om hur vi hanterar cookies, se rubrik ”8. Cookies”.

För er som genomfört ett köp eller registrerat er för en provperiod:
Den typen av uppgifter som samlas in då ni genomför ett köp eller registrerar er via ett formulär, kan exempelvis vara:
2.
●  Namn.
●  Födelsedatum och i vissa fall personnummer (beroende på betalningsalternativ).
●  Adress.
●  Telefonnummer och e-post.
●  Betalningsinformation och betalningshistorik.
●  Information om er beställning (t.ex. ordernummer, produkt, leveransadress ochfaktura).
●  Uppgifter om returer eller leveranser.Företagskund

Från kunder som är juridiska personer samlar Herbox in följande information:

3. Övrig datainsamling

Information som ni själv lämnar ut i er kommunikation med oss, exempelvis:
●  Information i meddelanden som ni skickar och/eller tar emot via vår Webbplats.
●  Er interaktion med kundtjänst.
●  Information om er prenumeration och eventuell information hörande till denna.

Vad använder vi era personuppgifter till?

Utöver kunna:
●  Tillhandahålla service avseende våra Tjänster samt anpassa och förbättra er upplevelse av dessa.
●  Marknadsföra våra tjänster, produkter och samarbeten samt nyheter kring vår Verksamhet.
●  Delta i forskningsprojekt samt tävlingar.
●  Förebygga och upptäcka bedrägerier.
●  Lösa tvister.
●  Efterleva lagar, exempelvis Bokföringslag (1999:1078).

Vi förbehåller oss därutöver rätten att i den mån en nyttjare av våra tjänster publicerar sociala inlägg med hashtagg #Herbox att använda sådana inlägg i vår marknadsföring. Vid mottagande av meddelande avseende ert tillbakadragande av samtycke upphör vi med sådan användning.

Nyttjandet av Personuppgifter i förhållande till tredje part

4.
vad som framgår under “Företagskund” lagrar Herbox era personuppgifter i syfte att
● Att under tiden för ert nyttjande av våra tjänster, fullgöra vår del av Avtalet

5.
Utöver vad som följer av denna Policy åtar sig Herbox att inte utan Kundens skriftliga samtycke överlåta relevanta personuppgifter till tredje part.

I förhållande till tredje part som tillhandahåller tjänster för Herbox fullgörande av vårt avtal med er (“Partners”) kommer vi att dela en begränsad mängd personuppgifter, begränsad till den omfattning som utgör minimigräns i fullgörandet av vårt avtal med sådan Partner och endast under den period som krävs i syfte att möjliggöra Herbox tillgång till sådana tjänster som erbjuds av Partner.

Sådana Partners utgörs av:
●  Partners som tillhandahåller fakturerings- samt betalningslösningar.
●  Partners som fullgör leverans av våra produkter.
●  Partner som tillhandahåller tjänst avseende marknadsföring via digitala och fysiskakommunikationsmetoder.
●  Partner som i avtal med Herbox bedriver försäljning av våra tjänster och produkter varvid uppgift om er köphistorik kan utgöra nödvändig information för fullgörandet av sådant avtal.
●  Tjänsteleverantörer som tillhandahåller den tekniska infrastruktur som Herbox behöver i syfte att tillhandahålla Tjänsterna.

Herbox svarar för att överföringen av Personuppgifter endast sker i sådan omfattning som krävs för att fullgöra det aktuella avtalet, och att inga uppgifter delas utöver vad som krävs.

Herbox kan inte svara för att hanteringen hos tredje part sker efter samma principer och villkor som stadgas i denna Policy. Önskar Kund sådan information åtar sig Herbox att tillförse Kund med kontaktuppgifter till relevant personuppgiftsbiträde.

I den mån Herbox genom förändring i ägarstruktur till sin helhet överlåts eller uppgår i verksamhet tillhörande tredje part äger Herbox rätten att fortsättningsvis hantera och lagra sådana uppgifter som krävs för fullgörandet av sådan överlåtelse eller transaktion.

Personuppgifter i denna Policy komma att lämnas ut om så krävs enligt lag, förordning eller mynerhetsbeslut.

Den enskildes rättigheter

Ni äger rätt att under tiden för ert nyttjande av våra tjänster uppställa krav och begränsningar i förhållande till vår hantering av era personuppgifter i den omfattning som stadgas under denna rubrik (5).

Önskar ni göra anspråk på sådan rättighet skall ni utan dröjsmål informera oss om sådan rättighet och i den mån ni önskar begränsa eller ändra vår behörighet i hanteringen av era uppgifter. Se kontaktuppgifter under rubrik ”9. Övrig information”.

Observera att ianspråktagande av rättighet kan medföra att ni inte längre äger rätt att nyttja Herbox tjänster.

Rätt att återkalla samtycke och att invända mot behandling

Ni kan när som helst återkalla hela eller del av samtycke som ni lämnat. Herbox åtar sig att omgående agera i enlighet med sådan återkallelse från och med datumet för mottagandet. Ni äger dessutom rätt att invända mot att era uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål.

Rätt till tillgång

Ni har rätt att begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om er och hur uppgifterna behandlas. Ni har även rätt att begära en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss.

Rätt till rättelse

Ni har rätt att utan oskäligt dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade och att be oss komplettera ofullständiga uppgifter genom att lämna oss korrekta uppgifter.

Rätt till radering och begränsning

Ni har när som helst rätt att begära radering av era personuppgifter. Så kan begäras i den mån ni anser att behandlingen inte längre är relevant i förhållande till ändamålet uppgifterna samlades in för. Det kan även begäras radering i den mån ni invänder mot behandling som sker baserat på en intresseavvägning. Läs mer under rubrik ”7.Tidsbegränsad Lagring”.

Ni har även rätt att begära att viss behandling av era uppgifter begränsas, om ni t.e.x invänder mot uppgifternas riktighet.

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen

Om ni skulle ha några klagomål avseende vår behandling av era personuppgifter äger ni obegränsad rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Önskar ni ianspråkta häri stadgad rättighet, se rubrik “9. Övrig information” 6. Säkerhetsrutiner

7.
Herbox garanterar att vidta lämpliga åtgärder i syfte att förhindra att obehörig får tillträde till personuppgifterna genom uppställandet av IT-säkerhetslösningar rörande databaserad hantering och lagring av era Personuppgifter samt i övrigt säkerställa en tillfredsställande säkerhetsnivå vad avser den manuella hanteringen av era uppgifter.

Tidsbegränsad Lagring

Herbox lagrar endast personuppgifter under sådan tidsperiod som krävs i syfte att fullgöra avtalet med er som nyttjare av våra tjänster samt för sådan tid därefter som krävs i enlighet med gällande lagstiftning. I detta syfte genomför Herbox regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och raderar sådan uppgift som inte är aktuell för behandling i linje med ovanstående.

Vissa lagkrav utgör undantag till ovanstående utgångspunkt. Uppgifter som är hänförliga till betalningar skall lagras i sju (7) år enligt Bokföringslagen. Vissa andra uppgifter om ditt köp behandlar vi enlighet med köp- eller konsumentlagstiftning.

Ni som kund har alltid rätt att kontakta oss om ni vill att vi omedelbart tar bort era personuppgifter från vår hantering.

8. Cookies

Herbox nyttjar information lagrad i webbläsare (“Cookies”) för att ge er som användare en så bra och anpassad upplevelse som möjligt när ni besöker vår Webbplats.

Vi nyttjar Cookies i syfte att:
●  Anpassa vår Webbplats och våra erbjudanden efter hur just ni interagerar med Webbplatsen i syfte att förbättra er användarupplevelse.
●  Anpassa annonser baserat på tidigare Cookies lagrade i er webbläsare. Genom att anpassa annonser kan ni snabbare hitta vad ni söker.

9.
●  Information om vilken typ av webbläsare ni använder.
●  Tidigare interaktioner via webbläsaren, lagrad i befintliga Cookies.
●  IP-adress.
●  Språket i er webbläsare.
●  Geografiska data
●  Nätoperatör.
●  Var och hur länge olika sidor besökts.
●  Hur ni når och lämnar vår Webbplats.

Ni kan inaktivera cookies i er webbläsare innebärande att Cookies endast nyttjas under ert temporära besök på vår Webbplats, möjliggörande navigation och nyttjande av vår Webbplats.

Herbox kan komma att dela Cookies med tredje part i syfte att analysera användarens beteende. Ni kan läsa mer om detta under ”4. Nyttjandet av Personuppgifter i förhållande till tredje part”.

Övrig informationVi förbehåller oss rätten att revidera denna Policy vid behov. Ni kommer att informeras vid förändringar av väsentlig karaktär.

Önskar ni göra anspråk på rättighet, eller i övrigt kontakta Herbox avseende denna Policy, nyttja nedanstående kontaktuppgifter:
Herbox ABOrg-nr: 559320–7037
Postadress: Övre Husargatan 6, Lgh 1801, 413 14, Göteborg. Personuppgiftsansvarig: Linn Rosenqvist
Kontakt: Linn@herbox.se
För övriga frågor: info@herbox.se