Terms & Conditions (Allmänna villkor)

Inledning

Dessa Allmänna Villkor (“Villkoren”, “Avtalet”) äger bindande verkan mellan Herbox AB, 559320-7037 (“Leverantören”, “Bolaget”, “Herbox”) och er som beställare av Bolagets produkter & tjänster (“Beställaren”, “Kunden”), gemensamt “Parterna” och var för sig “Part”, vid det tillfälle då Beställaren skriftligen avger accept på den digitalt framställda offerten (“Erbjudandet”).Villkoren äger företräde framför samtliga skriftliga och muntliga åtaganden mellan Parterna och skall anses gälla i den mån inget annat skriftligen kommunicerats och behörigen accepterats som avvikande från dessa villkor.

Tjänstens utformning

Herbox tillhandahåller en prenumerationstjänst varigenom Beställaren hyr en eller flera dispensrar (“Enheten”, “Enheterna”) med tillhörande volym av tamponger.Beställaren avger vid intresse av Prenumerationen ett skriftligt eller muntligt meddelande till Herbox, varpå Herbox presenterar ett skriftligt Erbjudande. Erbjudandet innehåller antalet Enheter som avses hyras, hyrestiden för Enheterna samt den till Enheterna önskade volymen tamponger.
I den mån Beställaren önskar utöka volymen tamponger under Prenumerationens löptid skall detta skriftligen kommuniceras till Herbox som skall äga rätt att utfärda nytt Erbjudande, vilketträder i kraft vid Beställarens undertecknande.

Erbjudandet

Herbox åtar sig att i enlighet med dessa Villkor leverera de produkter och utföra de tjänster som preciserats i Erbjudandet och som accepterats av Beställaren.

Ändringar & fel i Erbjudandet

I den mån Herbox eller Beställaren uppdagar att avvikande uppgift eller felaktighet infunnit sig i Erbjudandet skall Herbox inom fjorton (14) dagar från det att felaktigheten eller avvikelsen uppmärksammats framställts till Beställaren äga rätt att korrigera innehållet. Sådan ändring kan avse prisuppgift, leveransdatum eller annat villkor som utformats felaktigt.Vad avser uppenbar felaktighet i pris, leveransdatum eller annan uppgift i Erbjudandet skall Herbox äga rätt att ändra sådan uppgift fram till och med det datum då produkterna eller tjänsterna enligt Erbjudandet skulle levereras eller tillkomma Beställaren, och om ändring inte är aktuell på grund av omständighet utanför Herbox kontroll, annullera Erbjudandet.

Fakturering & Pris

Det årsvisa Priset för Prenumerationen och tillkommande tjänster i form av leverans av tamponger presenteras i Erbjudandet och debiteras via faktura. Fakturan utställs vid tillfället för Beställarens accept och löper med trettio (30) dagars betalningsfrist från det tillfället då första leveransen skickas från Herbox.Faktureringsavgift uppgår till trettio (30) SEK.Priset specificeras ex. moms.Efter förfallodatum äger Herbox rätt att debitera påminnelseavgift om sextio (60) SEK, förseningsavgift om fyrahundrafemtio (450) SEK samt dröjsmålsränta med ref.ränta + 8,00 % räknat från förfallodatum tills dess att betalning erlagts till fullo.

Enheterna & Användning

Herbox dispensrar är utrustade med tidslås och matar ur en (1) tampong per tjugonde till hundrade sekund. En dispenser rymmer totalt ca sjuttio (70) stycken tamponger.Enheterna får endast fyllas på med till Prenumerationen anknutna tamponger, levererade av Herbox.Uppmärksammas nyttjande av Enhet vari annan tampong än sådan levererad av Herbox nyttjats, skall Beställaren ersätta Herbox med sådant belopp som motsvaras av den summa som vore vid handen om nyttjandet istället avsett tamponger från Herbox.Herbox kan vidare inte garantera Enheternas funktion vid brukande av annan typ av tampong än sådan som ingår i Prenumerationen.

Leverans

Herbox ombesörjer, i den mån Beställarens leveransadress är inom Sverige, för kostnader i samband med leverans och åtar sig att stå för den risk som förknippas härmed till det tillfälle då leveransen färdigställts till i Erbjudandet specificerad adress för mottagande.

Montering av EnhetBeställaren svarar för upp- och nedmontering av Enheten/Enheterna enligt de instruktioner som medföljer i bruksanvisningen.Skall Enheten monteras på vägg gjord av kakel skall installation utföras av auktoriserad montör.Herbox ansvarar inte för eventuella skador som vid montering riskerar att uppstå hos Beställaren.

Garanti

Enheterna är befästa med garanti under en period om ett (1) år från Beställarens undertecknande av Erbjudandet (“Garantin”).Garantin gäller i den mån Beställaren vid montering följer Enheternas medföljande bruksanvisning, samt under nyttjandetiden inte utsätter Enheterna för fysisk påfrestning utöver den påfrestning som förekommer vid ordinärt nyttjande.Uppstår under Prenumerationstiden skada till följd av ordinärt användande, s.k. förslitningsskada, åtar sig Herbox att inom ramen för Garantin ombesörja omleverans av en (1) Enhet/år till en kostnad som uppbärs av Herbox.

Uppstår skador på Enheterna på grund av yttre påfrestning skall Beställaren informera Herbox om skadans omfattning. Herbox skall vid sådant meddelande äga rätt att ombesörja ny leverans av Enhet till en kostnad som uppbärs av Beställaren. Detsamma gäller i den mån Enheterna nedmonteras och bortforslas utan Beställarens vetskap.Skadade Enheter skall returneras till Herbox inom femton (15) dagar från tillfället då skadan uppmärksammades.

Reklamation

Levererade Enheter skall vid mottagande undersökas av Beställaren i förhållande till strukturell integritet och funktion. Enheten är felaktig om den avviker från vad som uppges om Enhetens egenskaper på Herbox webbplats eller i annan skriftlig information framställd av Herbox avseende Enheten.Enheten anses dock inte felaktig om avvikelserna inte påverkar Enhetens avsedda användning och endast utgör en mindre olägenhet för Beställaren.

Tidsfrist

Reklamation skall ske inom femton (15) dagar från det att Beställaren upptäckt eller bort upptäcka felaktighet i Enhetens strukturella eller funktionella egenskaper.

Försäkring

Beställaren svarar för att erforderlig ansvarsförsäkring föreligger i syfte att täcka eventuella förluster och skador som uppstår till följd av yttre åverkan på Enheterna i den mån sådan skada inte omfattas av Garantin.

Ansvar

Herbox svarar inte för eventuella sak eller personskador, ohälsa eller annan typ av besvär som riskerar att uppkomma i samband med felaktigt brukande av Enheterna eller tillhörande tamponger.

Force Majeure

Uppstår omständighet som ej kunnat förutses, och som medför hinder i Herbox fullgörande av sina förpliktelser enligt dessa Villkor, skall Herbox i den mån sådant hinder kommuniceras inom trettio (30) dagar från det att det uppmärksammades, ej hållas ansvarig för eventuella förluster som uppstår hos Beställaren.Sådana omständigheter inkluderar arbetskonflikt, fel hos teleoperatör, myndighetsbestämmelser, pandemi, fel eller försening i leveranser från underleverantör med mera.

Överlåtelse av Prenumeration

Beställaren får ej utan skriftligt medgivande från Herbox överlåta Prenumerationen, Enheterna eller tampongerna till tredje part. Beställaren svarar för att överlämning inom dennes verksamhet sker i den mån Beställarens referens byter tjänst eller på annat vis upphör att ansvara för Prenumerationen gentemot Herbox.

Avtalstid

Dessa Villkor äger giltighet under hela Prenumerationstiden såsom den återgivits i det Erbjudande Beställaren accepterat. Uppsägning skall ske senast tre (3) månader innan Prenumerationen upphör.Sker inte uppsägning skall Prenumerationen förlängas per automatisk förlängning, ett (1) år per förlängning.Prisjusteringar kan förekomma i samband med ny avtalsperiod.Herbox äger rätt att säga upp Prenumerationen i förtid om kund åsidosätter sina skyldigheter enligt detta Avtal. Vid upphörande av Prenumeration på grund av förtida uppsägning skall Beställaren ombesörja och bekosta retur av sådana Enheter och tamponger som denne tillgodogjorts under Prenumerationstiden.Erhåller inte Herbox Beställarens Enheter inom fyra (4) veckor från dess att avtalet upphört äger Herbox rätt att fakturera Beställaren med ett belopp om ett tusen svenska kronor (1 000,00 SEK) per Enhet.

Tillämplig lag och tvist

Svensk lag skall tillämpas vid tolkning av Erbjudandet och dessa Villkor. I den mån tvist uppstår i förhållande skall sådan tvist härledas till Göteborgs Tingsrätt.